Lojoteka. Edukacinis medijų centras

Lojoteka. Edukacinis medijų centras – šiuolaikiška pažinimo ir edukacinė erdvė, skirta gimnazijos bendruomenei ir visuomenei. Lojoteka išplečia tipinės mokyklos bibliotekos ribas – tai moderni, kūrybiškumą skatinanti pažinimo ir edukacinė erdvė. Medijų centre yra knygų saugykla, skaitykla, konferencijų, susitikimų, laisvalaikio erdvės, garso ir vaizdo įrašų bei fotografijos studijos, jaukios individualių ir grupinių darbų patalpos, Jėzuitų bibliotekos fondų katalogo saugykla, lauko terasa.Tai moderni, atvira ir funkcionali erdvė, lengvai pritaikoma individualiam ar grupiniam ugdymosi procesui, edukaciniams eksperimentams, jaukiems susibūrimams, saviugdai, bendravimui ir turiningam laisvalaikiui.

VIETA

Naujasis Medijų centro pastatas ( Senamiesčio architektai) yra Vilniaus senamiestyje, įkomponuotas tarp Šv. Kazimiero bažnyčios ir gimnazijos, kuri yra Vilniaus jėzuitų vienuolyno pastatų ansamblio dalis.

ATMOSFERA

Šiuolaikinėmis priemonėmis perkurta istorinių bibliotekų erdvinė tapatybė papildoma šių laikų edukacijai aktualiomis funkcijomis. Knygų lentynos išdėstomos pagal pastato perimetrą. Erdvinei struktūrai formuoti panaudojamas ne tik perimetras, bet ir vertikalūs erdviniai ryšiai – knygų šuliniai , kurie sustiprina erdvės charakterį, sukuria funkciškai ir jausmiškai kitokias buvimo erdves. Knygų lentynose eksponuojama nedidelė kolekcijos „Misijų stotelė“ dalis. „Misijų stotelė“ – tai knygų, žurnalų, laiškų, audio-video eksponatų, egzotiškų rakandų ir kitų artefaktų kolekcija apie įvairias kultūras bei lietuvių misionierių veiklą visame pasaulyje, per dau-giau kaip pusšimtį metų surinkta kunigo Antano Saulaičio SJ, jo draugų ir bendražygių. Beieškant knygų, susipažįstama ir su eksponatais bei jų atsiradimo kontekstu. Kolekcija gali būti nuolat atnaujinama.

Žvelgiant į pastatą iš išorės – atrodo tarsi pastato konstruktyvas yra lentynos užpildytos knygomis.

FUNKCIJA

Mokinių erdvė. Rūsys- yra funkcinė jungtis su kitais ansamblio pastatais ( bažnyčia ir gimnazija).

Rūsio erdvės yra skirtos mokinių saviugdai. Visas erdves funkciškai sujungia meninės medijų krypties – fotografijos, vaizdo, garso – studijos. Atsižvelgiant į esamą patalpų erdvinę struktūrą, atviresnės patalpos naudojamos kaip savarankiška mokinių saviugdos zona, uždaros patalpos – medijų studijoms.

Bendruomeninė erdvė. Pirmas bibliotekos aukštas skirtas ir mokinių, ir jėzuitų, ir visuomenės veiklai, todėl erdvė yra daugiafunkcė, lengvai pritaikoma įvairiai veiklai: susitikimams, pristatymams, konferencijoms, knygų skaitymui. Aplink daugiafunkcę erdvę išdėstomos skirtingų tipų stacionarios darbo erdvės. Vienos iš jų dalinai uždaros, todėl gali funkcionuoti nepriklausomai nuo to, kaip keičiasi funkcija centrinėje zonoje.

Darbo erdvė. Skirtingai nei pirmame aukšte, erdvė stacionari, pritaikyta pagrindinei funkcijai – ramiam darbui. Prie įėjimo formuojama laisvo sėdėjimo ar skaitymo zona, erdvės gilumoje – grupinio darbo ir skaitymo vietos. Ertmės esančios tarp pirmo ir antro aukšto, užpildomos tinklu, sukuriant dar vieną, kitokią skaitymo – buvimo zoną. Kartu išsaugomas vizualinis ryšys tarp pirmo bei antro aukšto ir vaizdo pro stoglangius – išeksponuojama Šv. Kazimiero bažnyčia. Sukuriamas betarpiškas ryšys su istorija bei šiuolaikine aplinka.

PROCESAS

Užduotis pastato funkcijoms sukurti buvo suformuluota kūrybinių dirbtuvių su mokyklos bendruomene metu, kuriose dayvavo apie šimtas gimnazijos narių. Bendruomenės įtraukimas į pastato įgyvendinimo ir įveiklinimo procesą pratęsiamas tiek kuriant kintantį Lojotekos vizualinį identitetą, tiek organizuojant įvairias veiklas, kurių sumanytojais ir vykdytojais tampa gimnazijos mokiniai.

 

LOJOTEKA. AN EDUCATIONAL MEDIA CENTER

Lojoteka. This Educational Media Centre provides a modern cognitive and educational space for the gymnasium community and related public. Lojoteka expands the boundaries of a typical school library, being a modern cognitive and educational space that promotes creativity. The media centre comprises a book depository, a reading room, spaces for conferences, meetings and leisure, audio, video and photography studios, cosy rooms for individual and group work, the Jesuit Library's catalogue room as well as an outdoor terrace. It is a modern, open and functional space easily adjusted for individual or group learning process, educational experiments, cosy gatherings, self-development, communication and meaningful leisure.

LOCATION

Located in the Old Town of Vilnius, the new building of the Media Centre (by Old Town Architects) is embedded between the Church of St. Casimir and the Gymnasium, belonging to the ensemble of buildings of the Vilnius Jesuit Monastery.

ATMOSPHERE

The spatial identity of historical libraries, re-created by modern means, is supplemented with functions relevant to modern education. Bookshelves are arranged along the perimeter of the building. To form the spatial structure not only the perimeter is used, but also the vertical spatial connections: book pits, which strengthen the character of space to create functionally and emotionally different spaces of presence. The bookshelves display a small part of the Mission Stop collection (Misijų stotelė). Mission Stop is a collection of books, magazines, letters, audio and video exhibits, exotic utensils and other artifacts related to various cultures as well as to the activities of Lithuanian missionaries around the world, collected by Father Antanas Saulaitis SJ and his friends and associates over more than half a century. When searching for books, one may also get acquainted with the exhibits and the background of their finding. The collection can be regularly updated.

Looking at the Library from the outside, it looks as if the building is made of shelves full of books.

FUNCTION

Student space. The basement makes a functional connection with other buildings of the ensemble (the Church and the Gymnasium).

The basement spaces are intended for students’ self-development. All spaces are functionally connected by artistic media studios (photography, video, sound). Taking into account the existing spatial structure of the facility, more open spaces are used as an independent zone of students' self-development, while closed rooms are intended for media studies.

Community space. The lower floor of the library is intended for the activities of both the students, the Jesuits and the public, so the space is multifunctional, easily adaptable to various activities: meetings, presentations, conferences, reading books. Stationary work spaces of different types are arranged around the multifunctional space. Some of them are only partially open, so they can function regardless of how the role of the central zone changes.

Workspace. Unlike the lower floor, this space is stationary, adapted to its main function of quiet work. A free sitting or reading area is formed at the entrance, while the farther side of the space offers areas for group work and reading. The bays between the lower and the upper floors have mesh partitions, creating yet another zone for reading or just to stay in. At the same time, the visual connection between both floors and the view through the skylights is preserved as they all overlook the Church of St. Casimir. In this way a direct connection between history and the modern setting is created.

PROCESS

The definition of the building functions resulted from creative workshops with the school community represented by about a hundred gymnasium members. The community involvement in the process of implementation and vitalization continues in developing Lojoteka's visual identity and through various activities, thought-out and realized by the gymnasium students.

 

 

Nuotraukos: Norbert Tukaj