Mes, juridinio asmens pavadinimas VŠĮ ,,Aplink tave“, juridinio asmens kodas 302425316, adresas Konstitucijos pr. 23B-12, Vinius, PVM mokėtojo kodas LT100005053819 (toliau Mes arba Įmonė),

Ši Privatumo politika yra skirta pateikti informaciją apie tai, kaip Mes tvarkome ir saugome Jūsų duomenis, Jums naudojantis interneto portalu www.interjeras.lt.

Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą, kiek tai susiję su Jūsų naudojimusi interneto portalu, nustato ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.

1. Sąvokos

1.1. Asmens duomenys – reiškia bet kokią informaciją, pagal kurią galima tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę. Tvarkomi šie Jūsų asmens duomenys:

 • vardas, pavardė;
 • el. pašto adresas;
 • kiti duomenys, kuriais pasidalinote lankydamiesi interneto portale www.interjeras.lt;
 • interneto adresas (IP), naudojamos internetinės naršyklės tipas ir kiti automatiškai suteikiami techniniai naršymo duomenys.

1.2. Asmens duomenų tvarkymas – reiškia bet kokią su asmens duomenimis atliekamą operaciją (informacijos rinkimas, redagavimas, keitimas, įrašymas, saugojimas, prieigos suteikimas, užklausų pateikimas, archyvavimas ir pan.).

1.3. Duomenų valdytojas – VŠĮ ,,Aplink tave“, juridinio asmens kodas 302425316, adresas Konstitucijos pr. 23B-12, Vinius, PVM mokėtojo kodas LT100005053819.

1.4. Duomenų subjektas – bet kuris fizinis asmuo, kurio duomenis tvarkome.

1.5. Interneto portalas / interneto svetainė – www.interjeras.lt.

2. Jūsų asmens duomenų tvarkymas naudojantis interneto portalu www.interjeras.lt.

2.1. Pateikdamas duomenis Įmonei, Duomenų subjektas sutinka, kad Asmens duomenys būtų naudojami Įmonei siekiant užtikrinti E-parduotuvės funkcionavimą Duomenų subjekto pageidaujamais tikslais.

2.2. Jūsų asmens duomenis Įmonė tvarko šiais pagrindais:

 • Įmonė gauna aiškiai išreikštą Jūsų sutikimą tvarkyti Jūsų duomenis tokiu būdu (pavyzdžiui, Jūs sukuriate Naudotojo paskyrą, prenumeruojate naujienlaiškį) – taip pat tais atvejais kai Įmonė turi tvarkyti Jūsų duomenis turėdama teisinę pareigą;
 • taip pat tais atvejais, kai Įmonė turi tvarkyti Jūsų duomenis turėdama teisinę pareigą;
 • yra įgyvendinami Įmonės teisėti interesai. Mes tvarkysime Jūsų Asmens duomenis, jeigu tam turime teisėtą interesą ir toks duomenų tvarkymas nepažeidžia Jūsų interesų ir teisių apsaugos.

2.3. Įmonė Jūsų duomenis tvarko šiais tikslais:

 • Jūsų paskyros registravimui ir palaikymui;
 • tinkamam Jūsų užsakytų paslaugų teikimui;
 • siekiant Jums pateikti aktualią informaciją, siekant atsakyti į Jūsų klausimus, užklausas;
 • efektyviam, optimaliam ir Jums patogiam interneto portalo funkcionavimui;
 • siekiant užtikrinti sklandų portalo administravimą;
 • siekiant užtikrinti užtikrinti svetainėje vykdomo balsavimų sąžiningumą;
 • vykdant statistinę ir kitą analizę, skirtą portalo veiklą ir Jūsų patirtį juo naudojantis;

 • kitiems tikslams, kurie gali būti Jums nurodomi Jūsų duomenų pateikimo metu.

3. Asmens duomenų teikimas trečiosioms šalims

3.1. Mes įsipareigojame jūsų Asmens duomenų atžvilgiu laikytis konfidencialumo pareigos. Jūsų Asmens duomenys gali būti atskleisti trečiosioms šalims (sender.net) tik tada, jeigu to reikia sutarčiai-sutikimui duomenų subjekto naudai sudaryti ir vykdyti (siųsti naujienlaiškius), arba dėl kitų teisėtų priežasčių.

3.2. Įmonė gali pateikti Asmens duomenis savo duomenų tvarkytojams, kurie teikia Įmonei paslaugas ir tvarko asmens duomenis Įmonės vardu. Tokie Įmonės pasirinkti Asmens duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti Asmens duomenis tik pagal Įmonės nurodymus ir tik tokia apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti Įmonės ir paslaugų tiekėjo sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Užtikriname Jus, kad Įmonė bendradarbiauja tik su tokiais duomenų tvarkytojais, kurie garantuoja tinkamas priemones (organizacines ir technines) Asmens duomenų tvarkymui ir užtikrina  Asmens duomenų tvarkymą pagal teisės aktų reikalavimus.

3.3. Įmonė taip pat gali teikti asmens duomenis atsakydama į teismo arba valstybinių institucijų prašymus ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus ir valstybinių institucijų nurodymus.

4. Asmens duomenų saugojimo terminas

4.1. Jūsų asmens duomenis saugome tik tokį laikotarpį, kuris yra būtinas privatumo politikoje numatytų tikslų įgyvendinimui.

4.2. Jeigu 2 metus nebūnate aktyvus (neturite galiojančios prenumeratos ir neprisijungiate prie savo paskyros), paskyra panaikinama panaikinama automatiškai.

4.3. Jūs taip pat galite pareikalauti, kad Jūsų paskyra būtų panaikinta arba panaikinti ją savarankiškai prisijungę prie paskyros, pasirinkę „Nustatymai“ ir tada „Panaikinti paskyrą“.

5. Duomenų subjektų teisės

Būdamas Duomenų subjektu, turite šias Duomenų subjekto teises:

5.1.1. Teisė gauti informaciją apie duomenų tvarkymą („teisė žinoti“).

5.1.2. Teisė susipažinti su tvarkomais duomenimis („teisė susipažinti“).

5.1.3. Teisė reikalauti ištaisyti duomenis („teisė ištaisyti“).

5.1.4. Teisė reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“). Ši teisė netaikoma, jei asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, yra tvarkomi ir kitu teisiniu pagrindu, tokiu kaip tvarkymas būtinas sutarties vykdymui arba yra pareigos pagal taikomus teisės aktus vykdymas.

5.1.5. Teisė apriboti duomenų tvarkymą („teisė apriboti“).

5.1.6. Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu.

5.1.7. Teisė į duomenų perkeliamumą. Teisė į duomenų perkeliamumą negali daryti neigiamo poveikio kitų teisėms ir laisvėms. Duomenų subjektas teisės į duomenų perkeliamumą neturi tų asmens duomenų atžvilgiu, kurie tvarkomi neautomatiniu būdu susistemintose rinkmenose, pavyzdžiui, popierinėse bylose.

5.1.8. Teisė reikalauti, kad nebūtų taikomas tik automatizuotas duomenų tvarkymas, įskaitant profiliavimą.

5.1.9. Teisė pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

5.2. Siekdami įgyvendinti savo teises, galite pateikti mums paklausimą ar prašymą raštu (kontaktai čia). Gavę tokio pobūdžio prašymą ar paklausimą iš Jūsų, galime paprašyti Jūsų užpildyti reikiamas formas, taip pat pateikti notariškai patvirtintą Jūsų asmens dokumento kopiją, kuri Mums reikalinga įsitikinti Jūsų tapatybe, siekiant išvengti Asmens duomenų atskleidimo.

5.3. Po Jūsų prašymo ar užklausos dėl Asmens duomenų tvarkymo gavimo, Mes įsipareigojame ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo kreipimosi dienos pateikti Jums atsakymą ir  atlikti prašyme nurodytus veiksmus arba informuoti Jus, kodėl atsisakome juos atlikti. Prireikus nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar 2 mėnesiais, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju, per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo dienos mes informuosime Jus apie tokį pratęsimą.

5.4. Jei Jums paprašius Asmens duomenys yra ištrinami, mes saugosime tik informacijos kopijas, kurios yra būtinos siekiant apsaugoti mūsų ir kitų asmenų teisėtus interesus, laikytis valstybės institucijų įpareigojimų, spręsti ginčus, atpažinti trikdžius arba laikytis bet kokių susitarimų, kuriuos esate sudarę su mumis.

5.5. Jei manote, kad Jūsų, kaip Duomenų subjekto teisės buvo pažeistos, taip pat galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Daugiau informacijos ir kontaktinius duomenis galite rasti inspekcijos svetainėje www.ada.lt.

6. Slapukų politika

6.1. Portale www.interjeras.lt yra naudojami slapukai (angl. Cookies) skirti portalo funkcionalumo ir saugumo užtikrinimui, statistiniais ir reklamos tikslais.

6.2. Mes naudojame šiuos šių kategorijų slapukus:

 • būtinieji techniniai slapukai – tokie, kurie būtini svetainės veikimui;
 • funkciniai arba nuostatų slapukai – pagerinantys svetainės veikimą, naudotojo patirtį;
 •  statistiniai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami svetainės naudojimo statistinei analizei parengti;
 • tiksliniai arba rinkodaros slapukai – tai slapukai, kurie naudojami siekiant parodyti pasiūlymus ar kitą informaciją, kuri galėtų Jus sudominti;
 • neklasifikuoti – tai kiti slapukai, kurių klasifikavimą vykdome kartu su atskirų slapukų teikėjais.

6.3. Norėdami ištrinti slapukus ar uždrausti (išjungti) jų naudojimą, tai padaryti galite savo naršyklės nustatymuose. Plačiau apie tai interneto svetainėje allaboutcookies.org. Išjungus slapukus, dalis www.interjeras.lt portalo funkcijų, pavyzdžiui, registracija ir prisijungimas prie savo paskyros, užklausų siuntimo galimybė, dalyvavimas balsavime ir kitos, kurių veikimui yra būtini slapukai, neveiks arba veiks nekorektiškai.

7. Baigiamosios nuostatos

7.1 Informuojame, kad mūsų portale yra pateikiamos nuorodos į kitus tinklalapius, įskaitant trečiųjų šalių valdomus tinklalapius, kuriems nėra taikoma ši privatumo politika. Prašome susipažinti ir įvertinti šių tinklalapių privatumo politiką prieš pateikiant bet kokius savo Asmens duomenis.

7.2. Esant poreikiui, atsižvelgdami į Asmens duomenų apsaugos priemones, kurias taikome, galime atnaujinti ir pakeisti šią privatumo politiką. Apie Jums taikomus Privatumo politikos pokyčius Jūs būsite informuoti tarp Jūsų ir mūsų įprastomis komunikacijos priemonėmis.

Privatumo politika atnaujinta: 2023-02-02